نوشته‌ها

فروش کلر هندی تهران

فروش کلر هندی تهران

 

"<yoastmark

فروش کلر هندی تهران

بــرای جلوگیــری از گرفتگیهــای سیســتم های آبیــاری قطــرهای معمــولا انــواع فیلترهــا در ایســتگاه کنتــرل مرکــزی اســتفاده میشــود

. در شــکل از گرفتگــی فیلتــر دیســکی سیســتم آبیــاری قطــرهای به دلیــل تجمـع جلبـک نشـان داده شـده اسـت.

خرید کلر هندی تهران

ترکیبات حاوی این ماده شیمایی برای رفع گرفتگی بــرای رفــع گرفتگــی سیســتمهای آبیــاری عــاوه بــر اســتفاده از ترکیبــات کلــردار

میتــوان از گاز کلــر نیــز اســتفاده کــرد. مناســبترین ترکیــب بــرای اســتفاده در سیســتمهای آبیــاری هیپوکلریــت ســدیم اســت؛ زیــرا

به راحتــی در دســترس اســت و مشــکل تشــکیل رســوبات در سیســتم را نــدارد .

قیمت کلر هندی تهران

به دلیـل اینکـه هیپوکلریـت کلسـیم در pH بالا باعث تشـکیل رسـوب و تشـدید مشـکل در سیسـتم آبیـاری میشـود، بهتـر اسـت اسـتفاده

نشـود. همچنیـن گاز به دلیــل گرانــی، ســمی بودن و مشــکالت حملونقــل در ســطوح کوچــک سیسـتم آبیـاری قطـرهای توصیـه

نمیشـود.

روشهای به کارگیری کلرزنی به سه طریق زیر انجام میشود:

تزریق پیوسته :  در ایـن روش این ماده شیمیایی به طـور مـداوم در تمـام دورهـای آبیـاری تزریـق میشـود. ایـن روش بسـیار کارآمـد اسـت؛

ولـی میـزان مصـرف این ماده بالا اسـت.

تزریق متناوب :  در ایـن روش دوره تزریـق بـا توجـه بـه کیفیـت آب ورودی بـه سـامانه تعییـن می شـود و می توانـد روزانـه، هفتگـی، ماهانـه

و… باشـد. تزریـق این ماده بهتـر اسـت یـک سـاعت آخـر زمـان آبیـاری باشـد. البتـه بایـد زمانـی را کـه کلـر بـه آخریـن

نقطــه ســامانه میرســد، در نظــر بگیریــم زمــان پیشــروی در ایــن روش هــم مصـرف و هـم بازدهـی کلرزنـی کمتـر از روش تزریـق

پیوسـته اسـت.

فروش پودر کلر هندی تهران

تزریق به روش شوک :  ایــن روش بیشتــر بــرای حــل مــواد آلــی محدودکننــده جریــان در قطره چکانهـا اسـتفاده میشـود. در ایـن حالـت

را بـا غلظـت بـالا  بیشتـر از 50 پیپـیام  بـه سیسـتم تزریـق میکننـد و شستوشـوی سـامانه را پـس از مـدت زمـان طولانی حـدود 24

سـاعت انجـام میدهنـد . ایـن روش به صـورت سـالیانه، پایـان فصـلیـ ازمانـیکـه مسدودشـدنقطره چکان هاشـدید باشـد، اسـتفاده

میشـود. تعـدادومـدتزمـانشـوکتابعـی ازشـدت  گرفتگـی سـامانه اسـت.