نوشته‌ها

فروش کلر هندی اصفهان

فروش کلر هندی اصفهان

 

 

فروش کلر هندی اصفهان

فروش کلر هندی اصفهان

کیفیت آب لولهکشی بـراي مصـارف شـرب بایـد بـه گونهاي باشد که در زمـان طـولانی یـا کوتـاه مـدت

مشکلی در سلامت مصرفکننده ایجاد نکند. بنـابراین هرمیزان سـرمایهگـذاري بـراي ارتقـاء کیفیـت آب

لولهکشی شهري و به صفررساندن ترکیبات آلی فرار هالوژندار یا دیگـر مـواد آلاینـده در آب شـهري بـا

استفاده از تکنولوژيهاي پیشـرفته، مدبرانـه خواهـد بود و باعث بهبود و ارتقاي سلامت جامعه و در نتیجه

صرفهجوییهاي نجومیدرهزینههاي دارو و درمان میشود.

فروش پودر کلر هندی اصفهان

به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق باید گفت آب شهرستان لاهیجان از نظر آلــودگی

میکروبــی ســالم بــوده و در مجمــوع در وضعیت مطلوبی قرار دارد. براساس نتایج حاصـله از

پرسشنامههاو عـدم رضـایت عمـومیاز آب شـرب شهري، پیشنهادمیگردد کنترل کُلرزنـی بـه صـورت

مستمر توسط مسئولین انجـام گیـرد و ضـمن حـذف لولههاي آزبست از شـبکه، کیفیـت آب مـورد پـایش

دقیقتر قرار گیرد.

خرید کلر هندی اصفهان

همچنینپیشنهاد میگردد جهـت بهبود کیفیت شبکه آب شـهري، لولـههـاي فرسـوده

قدیمیآزبستی با لولههاي پلی اتیلن تعـویض گـردد. ـامیدنیـودگی آب آشــگیري از آلــا پیشــع یــراي رفـبـ

اقدامات کنترلی انجامگیردو کنتـرل و سـنجش کلـر باقیمانده درمناطق شهري و روسـتایی انجـام شـود،

بطوريکه میزان کلر باقیمانده، درکلیه نقاط شبکه در حد استاندارد باشد.

قیمت کلر هندی اصفهان

تنها15درصد از مردم ازآب شهرعلاوه بر مصارف مذکور بـه منظـور آشـامیدن نیز استفادهمینمایند،که این موضوع به

دلیل وجـود رنگ و بو و گاهی املاح در آب میباشـد. بـه همـین علت، طبق آماربدست آمده از نتایج پرسشنامه

اکثر مردماز آب شهري لاهیجـان رضـایت نداشـته و آب بد طعم گندیده بود .