فروش کلر هندی اصفهان

فروش کلر هندی اصفهان

 

 

فروش کلر هندی اصفهان

فروش کلر هندی اصفهان

کیفیت آب لولهکشی بـراي مصـارف شـرب بایـد بـه گونهاي باشد که در زمـان طـولانی یـا کوتـاه مـدت

مشکلی در سلامت مصرفکننده ایجاد نکند. بنـابراین هرمیزان سـرمایهگـذاري بـراي ارتقـاء کیفیـت آب

لولهکشی شهري و به صفررساندن ترکیبات آلی فرار هالوژندار یا دیگـر مـواد آلاینـده در آب شـهري بـا

استفاده از تکنولوژيهاي پیشـرفته، مدبرانـه خواهـد بود و باعث بهبود و ارتقاي سلامت جامعه و در نتیجه

صرفهجوییهاي نجومیدرهزینههاي دارو و درمان میشود.

فروش پودر کلر هندی اصفهان

به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق باید گفت آب شهرستان لاهیجان از نظر آلــودگی

میکروبــی ســالم بــوده و در مجمــوع در وضعیت مطلوبی قرار دارد. براساس نتایج حاصـله از

پرسشنامههاو عـدم رضـایت عمـومیاز آب شـرب شهري، پیشنهادمیگردد کنترل کُلرزنـی بـه صـورت

مستمر توسط مسئولین انجـام گیـرد و ضـمن حـذف لولههاي آزبست از شـبکه، کیفیـت آب مـورد پـایش

دقیقتر قرار گیرد.

خرید کلر هندی اصفهان

همچنینپیشنهاد میگردد جهـت بهبود کیفیت شبکه آب شـهري، لولـههـاي فرسـوده

قدیمیآزبستی با لولههاي پلی اتیلن تعـویض گـردد. ـامیدنیـودگی آب آشــگیري از آلــا پیشــع یــراي رفـبـ

اقدامات کنترلی انجامگیردو کنتـرل و سـنجش کلـر باقیمانده درمناطق شهري و روسـتایی انجـام شـود،

بطوريکه میزان کلر باقیمانده، درکلیه نقاط شبکه در حد استاندارد باشد.

قیمت کلر هندی اصفهان

تنها15درصد از مردم ازآب شهرعلاوه بر مصارف مذکور بـه منظـور آشـامیدن نیز استفادهمینمایند،که این موضوع به

دلیل وجـود رنگ و بو و گاهی املاح در آب میباشـد. بـه همـین علت، طبق آماربدست آمده از نتایج پرسشنامه

اکثر مردماز آب شهري لاهیجـان رضـایت نداشـته و آب بد طعم گندیده بود .

فروش کلر هندی قزوین

فروش کلر هندی قزوین

 

"<yoastmark

 

 

فروش کلر هندی قزوین

در فاصله سالهاي 2001 و 2002 در مراکز پیشگیري و کنترل بیماريها گـزارش شـده کـه 1020 نفـر بـه

بیماريهاي منتقله از آب مبتلا گردیده اند. این مسئله با رشد سریع جمعیت که منجـر بـه مـدیریت

ضعیف در ارتباط با کیفیت آب مـی گـرد د، از اهمیـت بیشتري برخوردار است .

خرید  کلر هندی قزوین

بیمـاري هـا ي انـدمیک و اپیـــدمیک ناشـــی از آب آلـــوده بـــر ســـلامتی مصرف کنندگان در کشورهاي مختلـف

جهـان اثـرات زیانبــار خواهــد داشــت و منجــر بــه از دســت دادن زندگی و فشارهاي اقتصادي براي مصرفکننـدگان

وجوامع خواهد شد.

قیمت کلر هندی قزوین

با توجـه بـه اهمیـت موضـوع ، در کشــورهاي جهــان اســتاندارهاي ملــی جهــت تــامین

سلامت و رفاه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و مطالعات انجام شـده در ایـن زمینـه در سـطح

جهان سابقه دیرینه دارد. قانون آب آشامیدنی سـالم در سال 1947 در ایالت متحده تصویب شد و هـدف

آن، حفظ و حراست از ذخایر عمومی آب شرب بـود. این قانون در سال 1986 اصلاح و بـه قـانون خـدمات

بهداشت عمومی تغییر نام یافت. این قانون، مسـئولان حفاظت محیط زیست در دنیا را موظف میکند تـا بـا

گزارش حداکثر مقـدار مـواد آلاینـده، ضـوابط ملـی براي قابل شرب بودن آب را که ممکن اسـت اثـرات

مخرب بر سلامت افراد جامعه داشـته باشـد، منتشـر نماینــد .

فروش پودر کلر هندی قزوین

در ارتبــاط بــا موضــوع تحقیــق مقــالات متعددي در داخل و خارج کشور منتشـر شـده اسـت

که محققان، نتـایج حاصـل از بررسـی آب آشـامیدنی شهرهاي مختلف را بـه بحـث گذاشـته انـد. از جملـه،

1 بوردالو و همکاران در کشور گینـۀ بیسـائو واقـع در غــرب آفریقــا، پار امترهــاي شــیمیایی، فیزیکــی و

میکروبیولوژیکی آب آشامیدنی را مورد بررسی قرار دادند.

فروش کلر هندی تهران

فروش کلر هندی تهران

 

"<yoastmark

فروش کلر هندی تهران

بــرای جلوگیــری از گرفتگیهــای سیســتم های آبیــاری قطــرهای معمــولا انــواع فیلترهــا در ایســتگاه کنتــرل مرکــزی اســتفاده میشــود

. در شــکل از گرفتگــی فیلتــر دیســکی سیســتم آبیــاری قطــرهای به دلیــل تجمـع جلبـک نشـان داده شـده اسـت.

خرید کلر هندی تهران

ترکیبات حاوی این ماده شیمایی برای رفع گرفتگی بــرای رفــع گرفتگــی سیســتمهای آبیــاری عــاوه بــر اســتفاده از ترکیبــات کلــردار

میتــوان از گاز کلــر نیــز اســتفاده کــرد. مناســبترین ترکیــب بــرای اســتفاده در سیســتمهای آبیــاری هیپوکلریــت ســدیم اســت؛ زیــرا

به راحتــی در دســترس اســت و مشــکل تشــکیل رســوبات در سیســتم را نــدارد .

قیمت کلر هندی تهران

به دلیـل اینکـه هیپوکلریـت کلسـیم در pH بالا باعث تشـکیل رسـوب و تشـدید مشـکل در سیسـتم آبیـاری میشـود، بهتـر اسـت اسـتفاده

نشـود. همچنیـن گاز به دلیــل گرانــی، ســمی بودن و مشــکالت حملونقــل در ســطوح کوچــک سیسـتم آبیـاری قطـرهای توصیـه

نمیشـود.

روشهای به کارگیری کلرزنی به سه طریق زیر انجام میشود:

تزریق پیوسته :  در ایـن روش این ماده شیمیایی به طـور مـداوم در تمـام دورهـای آبیـاری تزریـق میشـود. ایـن روش بسـیار کارآمـد اسـت؛

ولـی میـزان مصـرف این ماده بالا اسـت.

تزریق متناوب :  در ایـن روش دوره تزریـق بـا توجـه بـه کیفیـت آب ورودی بـه سـامانه تعییـن می شـود و می توانـد روزانـه، هفتگـی، ماهانـه

و… باشـد. تزریـق این ماده بهتـر اسـت یـک سـاعت آخـر زمـان آبیـاری باشـد. البتـه بایـد زمانـی را کـه کلـر بـه آخریـن

نقطــه ســامانه میرســد، در نظــر بگیریــم زمــان پیشــروی در ایــن روش هــم مصـرف و هـم بازدهـی کلرزنـی کمتـر از روش تزریـق

پیوسـته اسـت.

فروش پودر کلر هندی تهران

تزریق به روش شوک :  ایــن روش بیشتــر بــرای حــل مــواد آلــی محدودکننــده جریــان در قطره چکانهـا اسـتفاده میشـود. در ایـن حالـت

را بـا غلظـت بـالا  بیشتـر از 50 پیپـیام  بـه سیسـتم تزریـق میکننـد و شستوشـوی سـامانه را پـس از مـدت زمـان طولانی حـدود 24

سـاعت انجـام میدهنـد . ایـن روش به صـورت سـالیانه، پایـان فصـلیـ ازمانـیکـه مسدودشـدنقطره چکان هاشـدید باشـد، اسـتفاده

میشـود. تعـدادومـدتزمـانشـوکتابعـی ازشـدت  گرفتگـی سـامانه اسـت.

فروش کلر هندی رشت

فروش کلر هندی رشت

 

"<yoastmark

 

فروش کلر هندی رشت

مواد و روش ها 2.1. مواد شیمیایی و محلول ها

جزئیات در مورد مواد شیمیایی و محلول های مورد استفاده در این مطالعه در اینجا آورده شده است متن S1 (اطلاعات پشتیبانی).

2.2. فرایندهای تجربی

برای اندازه گیری بعدی AOX استفاده می شود. تری کلروفنل (TCP) در آب دو یونیزه شده با کلرید سدیم مختلف  حل می شود.

غلظت (0، 11500 و 19000 میلی گرم در لیتر به عنوان Cl-) برای شبیه سازی استفاده شد.

خرید کلر هندی رشت

آب دریا با استفاده از فرآیندهای اسمز معکوس به نمک‌زدایی آب دریا تغذیه می‌شود. پروتکل پیش درمانی دیالیز بهینه شد. نمونه ها قرار

داده شد

قیمت کلر هندی رشت

یک 20 درصد طول اضافی کیسه های دیالیز برای جلوگیری از پارگی ارائه شد . کیسه های دیالیز در مخزن آب

خارج از مخزن آب افزایش حجم نمونه در کیسه پس از دیالیز برای محاسبه ضریب رقت ثبت شد. دیالیزها سپس تحت اندازه گیری  و کلرید

قرار گرفتند.نسبت حجمی آب شستشو به نمونه ها بود .

 

فوش پودر کلر هندی رشت

باریک کردن پایین MWCO کیسه دیالیز، ترکیبات مختلف با مولکولی وزن های بین 100 تا 700 دا استفاده شد. دی کلرواستونیتریل (DCAN،

MW = 110 Da)، تری کلرواستونیتریل (TCAN، MW = 144 Da)، برومودی کلرواستونیتریل (BDAN، MW = 189 Da)، دی برومواستونیتریل،

متیلن بلو (MW = 320 Da) و تری سولفونات پتاسیم سیم نیل (MW = 616 Da) به طور جداگانه با استفاده از آزمایش شدند.

دیالیز پس از دیالیز، درصد باقیمانده از ترکیبات مدل در کیسه های دیالیز با نسبت حجمی کل فلاشینگ جمع می شود.

برای تعیین MWCO از آب به نمونه های 1200:1 استفاده شد کیسه دیالیز . گرم در لیتر کلر آزاد بدون فضای سر به مدت 2 ساعت در 23 .

فروش کلر هندی شیراز

فروش کلر هندی شیراز

 

"<yoastmark

 

 

فروش کلر هندی شیراز

کل آب شستشو با نسبت حجمی 1200:1 بیش از 99٪ کلرید را حذف می کند.

خرید کلر هندی شیراز

• نگهداری توسط غشای دیالیز بستگی به بریدگی وزن مولکولی آن دارد.

• روش اصلاح شده را می توان در آب دریا کلردار با pH 6.5 تا 10 .هالوژن آلی قابل جذب وسیله ای برای تعیین کمیت کل هالوژن آلی است

که یک شاخص سمیت مهم است.

قیمت کلر هندی شیراز

در مطالعات محصولات جانبی ضد عفونی با این حال، کمی غلظت های پایین کلر آلی قابل جذب تشکیل  در کلرزنی آب دریا با استفاده از

روش  به دلیل وجود غلظت های بالای کلرید نادرست یافت شد. در این مطالعه، یک تکنیک پیش تیمار مبتنی بر دیالیز برای حذف تداخل

کلرید در تعیین کمیت غلظت‌های پایین  پیشنهاد، بهینه‌سازی و اتخاذ شد.

فروش پودر کلر هندی شیراز

آب دریا نسبت حجمی نمونه های دیالیز به آب یونیزه شده با جریان پیوسته در 1:1200 برای حذف بیش از 99 درصد کلرید کافی بود. در

نتیجه، نسبت کلرید به  را می توان به کمتر از 20000 کاهش داد.

و بنابراین تداخل کلرید را می توان از بین برد. مهار توسط پیش درمان دیالیز بستگی به بریدگی وزن مولکولی غشای دیالیز بدون درز

سلولزی دارد که در حال حاضر استفاده می شود. حدود 320 تا 500 دالونی تعیین شده است. از پیش تیمار دیالیز می توان برای اندازه

گیری غلظت در داخل استفاده کرد . نمونه های کلردار آب دریا در pH 6.5 تا 10 .

ترکیبات بر اساس گرادیان غلظت و برش اسمی وزن مولکولی MWCO غشای دیالیز. پیش تیمار دیالیز برای حذف نیتروژن معدنی محلول

استفاده شده است .

برای کاهش تداخل آن با نیتروژن آلی محلول

اندازه گیری در آب، با نسبت های رایج DIN به DON در محدوده 0.6 تا 15.6 (لی و وسترهوف، 2004؛ لی و همکاران، 2010). چه استفاده

از پیش درمان دیالیز می تواند تداخل کلرید را کاهش دهد هنگام اندازه گیری در آب هایی با نسبت های اولیه Cl-/نیاز به تایید دارد.

بنابراین اهداف این مطالعه 1) نشان دادن محدودیت بود از روش در اندازه گیری در آب با شوری بالا، 2) پروتکل پیش تصفیه دیالیز استاندارد،

و 3) آزمایش پیش تیمار دیالیز در اندازه گیری AOCl در آب کلردار دریا در pH های مختلف.

فروش کلر استخر یزد

فروش کلر استخر یزد

 

"<yoastmark

 

فروش کلر استخر یزد

این ماده به محصولات گوناگونی به دست می آید مانند رنگ ها حشره‌کش‌ها محصولات کاربردی پزشکی کشاورزی

قیمت کلر استخر یزد

این ماده سمی است و اگر شما در معرض آن قرار گرفته اید که عوارضی مانند تنگی نفس سرخی چشم

سوختگی شیمیایی و غیره داشتید به بیمارستان مراجعه کنید ت گاز برای سوم و آفت‌کش‌ها استفاده میشود

برای از بین بردن قارچ کش ها که موش و غیره زیرا اوایل سازمان بهداشت خیلی خوشحال بود زیرا توانستند

عوامل بیماری زا از بین ببرد .

گذشت زمان متوجه شدند که برای محیط زیست و جانوران مشکلاتی به وجود آورده‌اند پرندگان و ماهی ها

مشکلاتی برای تخمگذاری تولید مثل مشکل بر خورده بودند زیرا تخمها پوستشان نازک و به جوجه و ماهی تبدیل

نمی‌شدند و غیره سپس برای هر آفریدی این ماده استفاده نمی‌شود یا خیلی بسیار ناچیز است .

خرید کلر استخر یزد

ماده در قرن بیست و یکم یکی از مهم‌ترین است زیرا کمک به اقتصاد تهیه وسایل پزشکی و کشاورزی و دارویی

ها و اقیانوس ها پوسته زمین و بدن انسان و گیاهان وجود دارد این ماده عنصر به خاطر واکنش پذیری بالا محصولات

گوناگونی دارد مانند تری کلرواتیلن که یک ماده غیر فعال ار بوی شیرین و بی رنگ است .

این ماده را با حجم بالا تولید می کند این ماده در آب‌های زیرزمینی متاسفانه وجود دارد این ماده برای داروی

پزشکی هم استفاده می شود و برای مدت طولانی نباید باشد زیرا به بدن آسیب میرساند برای ضد درد زایمان

بیهوشی استفاده میشود .

ماده را می‌توان برای لکه بری ها رنگ های چربی زدایی فلزات استفاده کرد این ماده برای خشک کردن استفاده

می شود زیرا این بوی شیر و غیر فعال است .

زیرا در خشکشویی یا استفاده می‌کند و بدون رنگ است این ماده یکی از مواد سمی حلال است و باید مراقب

باشیم این ماده پاک کننده عالی است به الیاف پارچه صدمه نمی‌زند این ماده ولی سرطان زا است و محیط

زیست دمی زیادی می رساند .

فروش کلر استخر سمنان

فروش کلر استخر سمنان

 

قیمت کلر سمنان

قیمت کلر سمنان

 

فروش کلر استخر سمنان

یک عنصر شیمیایی است که ضدعفونی کردن آب و وسایل پزشکی شیرآلات کشاورزی و غیره این ماده واکنش

پذیری بالایی دارد و در طبیعت خالص پیدا نمی شود مانند نمک این ماده سبز کم رنگ مایل به زرد است .

خرید کلر سمنان

گازی سمی است که  می‌توان به شکل های پودری و قرص در آورد با در در مخازن مخصوص و با فشار و ترکیب

انواع عناصر شیمیای دیگر تولید میشود .

این ماده در طبیعت همانگونه که گفته شده بود به صورت ناخالص وجود دارد تقریبا میشود گفت در سنگ های روی

زمین و لایه های زیرین با گذر زمان و فشرده شدن به وجود آمدن با گذر زمان در آب های اقیانوسی و ته نشینی آن

برای گذر از هزاران سال ذوب به شکل نمک بزرگ در آورده است در بدن همه موجودات پیدا می شود می توان

گفت با گیاهان برای فتوسنتز نیاز دارند.

از خاک تهیه می‌شود اینها همه باید به اندازه باشد که به بدن در محیط زیست صدمه نزنند زیرا یک ماده سمی

است و نباید به مقدار زیاد در معرض آن قرار بگیریم باعث تنگی نفس سوختگی شیمیایی مرگ آور است .

قیمت کلر سمنان

در این حالت ما باز هم نیاز داریم از این ماده در زندگی روزمره استفاده کنیم برای محصولات کشاورزی سلول های

انرژی خورشیدی و غیره استفاده می شود این ماده در آب آشامیدنی سال های خیلی دور هنوز ی‌دانستند چگونه

استفاده می شود و چه کاربردهایی دارد مردم از آب های غیر تسویه استفاده می کردند و باعث انواع بیماری ها

دچار می شدند که یکی از خطرات آن تب حصبه بود که زمان ۱۹۰۸ به آب اضافه کرد و بیماری‌های حذف در ایالت

بوی ناخوشایندی داس از بین برود و باید میزان استفاده میشه کنترل و درست استفاده شود تا خطری برای کسی

به وجود نیاورد .

فروش کلر استخر مشهد

فروش کلر استخر مشهد

 

"<yoastmark

 

فروش کلر استخر مشهد

یک ماده شیمیایی که برای ضدعفونی کردن آب از آن استفاده می کند اما این ماده که از اسمش هم پیداست

می تواند دوست و موهای ما را خراب کند موجودی مانده بیش از حد در آب باعث تحریک چشم را از بین بردن

چربی طبیعی و خشک کردن پوست و مو می‌شود و باعث متمایز شدن موهای رنگ شده به سمت رنگ سبز می

شود علاوه بر آن عوارض دیگری هم دارد مانند : عوارض که باعث می‌شود مشکلات بینایی نیست همچنین

می‌تواند  بر رنگ مو نیز تاثیر بگذارد در اثر مواجهه طولانی مدت با این ماده موی بو و رنگ خودش را از دست داده

رنگ مو ی قهوه ای به بی رنگ متمایل می شود و یا به سمت بور شدن می‌رود.

خرید کلر استخر مشهد

یکی از مشکلات متداولی که برای آبهای استخرهای شنا پیش می آید این است که این آب ها در می‌شود این

مشکلات ناشی از حجم بالایی از ذرات معلق همچون جلبک های مرده در آب است که چون بسیار ریز هستند.

فیلتر نمی تواند آن را به دام بیاندازد ابرو صورت این نوع استخرها از ماده‌ای به نام شفاف‌کننده یا فلوکولانت

استفاده میشود .

قیمت کلر استخر مشهد

علت اصلی سوزش چشم در استخر در واقع بعضی از افراد می گویند به خاطر این ماده شیمیایی

است ولی این اشتباه می باشد که مردم این را باور دارند علت سوزش چشم به دلیل اصلی در واقع اوره موجود در

آب استخر می باشد .

وجود دارد و یا توست عوامل دیگر به وجود می آید استفاده می کنند به تنهایی اصلاً مشکلی ندارد ولی هنگامی

که در مجاورت نیتروژن یا آمونیاک یا همان اوره که حاصل از ادرار موجود در آب قرار می‌گیرد این ترکیب تشکیل

می‌شود که رامین می گویند علت اصلی قرمزی و سوزش چشم نیز این موضوع می باشد .

فروش کلر ایرانی

فروش کلر ایرانی

 

"<yoastmark

 

 

فروش کلر ایرانی

یک عنصر شیمیایی که در طبیعت است و می توان گفت پایه‌های اصلی موجودات و در مواد طبیعی وجود دارد این

ماده در سراسر قاره ها به زمین درصد ها است می‌توان در اقیانوس ها شور پیدا کرد .

این ماده می تواند مواد ضروری یک گیاه و جانور را تهیه کند این ماده گازی سمی است . به رنگ زرد مایل به سبز

است این ماده می‌تواند برای همه  آدمهای کره زمین آب آشامیدنی تهیه کند و می تواند مانع ایجاد مواد سمی در

آب  است .

خرید کلر ایرانی

در قرن بیست و یکم یکی از مهمترین و ضروری‌ترین است زیرا این ماده مقدار زیادی وسایل تهیه شود می تواند به

اقتصاد کشورها کمک کند برای مثال مصالح ساختمانی سلول های خورشیدی فیبرهای نوری قطعات الکترونیکی

آب آشامیدنی محصولات کشاورزی و مقدار زیادی برای داروها نقش خیلی مهمی دارد تولید این نوع به طور طبیعی

در پوسته زمین آب دریا این عنصر دارای رتبه ۲۰ است .

قیمت کلر ایرانی

مقدار فراوانی آن در آب دریا یعنی ۲ درصد است و ترکیب اصلی آن کل رسیدیم از که مقدار کمی بتازیم وجود دارد

بیشترین مواد معدنی این ماده از هالیت یا سنگ نمک کما لیت سیلویت و مقدار این مواد از لایه های زیر زمین به

دست می آید با خود شدن اقیانوس ها در دوره اولیه به وجود آمدند .

سال های زیادی در زیر زمین مانده اند باب فشرده شدن روی هم جمع شده اند و به صورت توده نمکی

در لایه‌های زیرین شدند فرایندهای تجاری این ماده می توان گفت با عبور برق الکتریکی محلول آب و کلرور سدیم

یا سدیم ذوب است ست که با کمک سلول های جیوه ای هیدروکسید ماده غشایی یا دیافراگمی تولید می کند .

برای اطلاعات بیشتر حتما به پیوی ما راجعه کنید و تماس بگیرید از شما سپاسگزاریم .

فروش کلر مایع تهران

فروش کلر مایع تهران

 

 

 

 

"<yoastmark

 

 

 

 

فروش کلر مایع تهران

این عنصر شیمیایی و خطرناک چیست ؟

همانطور که از نامش پیداست یک ماده شیمیایی است استفاده بیش از حد باعث ضرر هایی میشود که

دانشمندان یک عنصر می‌دانند .

 

قیمت کلر مایع تهران

 

اسم این محصول از زبان یونانی ها گرفته شده است به معنای سبز و بعد ها متوجه شدند که این یک عنصر می

باشد .

کاربرد این عنصر مفید آن برای تصفیه خانه ها و تصفیه آب خانگی و عمومی استفاده میشود و برای آفت کش ها

ومیکروب زدایی کردن و برای پارچه ها و صنایع و نساجی ها در سفید کردن و ضد عفونی و باکتری ها مورد

استفاده قرار می گیرد.

 

خرید کلر مایع تهران

 

این عنصر برای محصولات کاغذی و کشاورزی هم مورد استفاده قرار می گیرد.

از تولید گاز این ماده یک ماده معدنی بسیار مفیدی که روزانه همه از آن استفاده می‌کنند تولید می‌شود و خوراکی

است نمک طعام می باشد و نام دیگر آن که در علم شیمی از آن استفاده می کنند سدیم کلرید است .

این عنصر در طبیعت در زیر زمین قسمت پوسته و دریا می باشد و جزو رتبه دار بیست امی است و در دریا دو

است .

مواد معدنی که دارای این عنصر می‌باشد سیلویت ، کمالیت، هالیت ، سنگ نمک است . در اثر خشک شدن دریا

ها و بعد از سالیان سال این نمک ها در زیر زمین با انباشته شدت درونش رفت شدند و بعد ها به شکل گنبدی

است.

ضررهای این ماده شیمیایی : مقدار کمی این ماده باعث سوزش بینی و گلو میشود افرادی که مدام در معرض این

عنصر قرار می گیرند سوزش های مکرر بینی و چشم دارند و مدام عطسه می زنند مقدار زیاد آن باعث اثرات

جبران ناپذیر می‌شود برای سلامت خطرناک میباشد از ایرانسل برای جنگ ها نیز استفاده می گردد گوارش و ریه

را به طور کامل از کار می‌اندازد .